QUY TRÌNH

(Phát triển sản phẩm )

(Công đoạn làm lưới)

(Sản xuất)

(Quản lý chất lượng)

(Kiểm tra sản phẩm)

 NCI (VIET NAM)